"
Manufacturer of Food Processing Machines
and equipments used in Food Industries
We also provide installation services
and custom-made equipments of your
own design"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี เค ฟู้ดเท็ค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544
ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา
นอกจากนี้ เรายังให้บริการในการติดตั้ง เคลื่อนย้าย ปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ และสายการผลิต งานเดินระบบในโรงงาน
อาทิเช่น ระบบน้ำ ไฟฟ้า ลม ฯลฯ รวมถึงรับสั่งทำเครื่องจักร
และอุปกรณ์ตามแบบและความต้องการของลูกค้า

BACK>>